دانلود فایل(نشانه شناسي بازيگر تأويل كنش)

نشانه شناسي بازيگر تأويل كنشنشانه شناسي بازيگر تأويل كنش|30013524|bji50183819|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نشانه شناسي بازيگر تأويل كنش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرسـت منـدرجـاتفصل 1: مقدمه نشانه شناسي و خاستگاه فلسفي1 1نشانه چيست ؟1 2نشانه شناسي1 3ساختارگرايي و نشانه شناسي ( ديدگاه سوسور)1 4خاستگاه فلسفي1 5طبقه‌بندي پيرس1 6نشانه‌هاي طبيعي و نشانه‌هاي مصنوعي1 7 هدف نشانه‌ها1 8نظريه‌ي نشانه شناسيك

فصل 2: ملاحظات نظري2 1 در مكتب پراك2 2 فرايند نشانه شدن ابژه2 3 Semiotics2 4 نشانه از ديد سوسور2 5 نشانه از ديد پيرس2 6 تكامل دسته‌بندي پيرس2 7 ديگر تقسيم‌بندي‌ها1 2 7 مثلث معنايي آگرن وريچاردز2 2 7 الگوي متز3 2 7 الگوي معنايي فرگر4 2 7 مربع نشانه شناسي گريماس5 2 7 الگوي كريستال2 8 دلالت صريح و ضمني2 9 روابط همنشيني و جانشيني2 10 رمزگان1 2 10 دسته‌بندي ژان پل سيمون2 2 10 دسته‌بندي امبرتواكوا3 2 10دسته‌بندي بارت

فصل 3: طبقه‌بندي نظام‌هاي نشانه‌اي3 1 طبقه‌بندي كوزان3 2 طبقه‌بندي اسلين3 3 پرسشنامه‌ي پاويس

فصل 4: بازيگر4 1 نشانه‌اي شدن روي صحنه4 2 روابط مكاني4 3 بازيگر و شخصيت4 4 بازيگر پل ساز

فصل 5: كنش5 1 6عامل سازنده كنش5 2 الگوي كنشي گرماس1 5 2 الگوي كنشي گرماس / سجودي2 5 2 الگوي كنشي گرماس / پرويز3 5 2 الگوي كنشي گرماس / آلن آستين و جرج ساونا5 3 اهميت الگوي كنش و محدوديتها5 4 انواع كنش از ديد كرالام5 5 كنش گفتار1 5 5 تفاوت مكالمه‌ي دراماتيك از معادل روزمره2 5 5 طبقه بندي آستين از كنش‌هاي غير بياني3 5 5 تئودورف، گزاره و ؟؟؟5 6 نيت و هدف5 7 زمان كنش5 8 حركت و نظام نشانه‌هاي حركت1 5 8 اصول حركت2 5 8 كاركردهاي حركت3 5 8 سيگنال حركتي4 5 8 سه نوع اصلي صحنه‌اي5 9 دستگاه مختصات سه بعدي كنش5 10 الزامات ذهني كنش

فصل 6: تأويل كنش6 1 تأويل6 2 تأويل در مباحث مدرن6 3 نيت مولف6 4 گفتگو با متن1 6 4 سه درجه‌ي معنا2 6 4 پايگان معاني از نظر دانته3 6 4 انسجام معنايي4 6 4 انتقاد به نشانه‌ شناسي دريدا6 5 ارتباط رقمي يا قياسي1 6 5 عناصر ارتباط كلامي2 6 5 الگوي ساده‌ي ارتباط تئاتري6 6 عمليات تفسيري6 7 تفسير سه لايه‌اي6 8 نشانه شناسي لايه‌اي6 9 لنگر نشانه‌هافصل 7: ارزيابي فرضيه و نتيجه‌‌گيريفهرست منابع

فصل 1 :مقدمه . نشانه‌ شناسي و خاستگاه فلسفي

نشانه چيست؟«به گفته امبرتو اكو «نشانه تمامي آن چيزهايي است كه بر پايه قراردادي اجتماعي و از پيش نهاده، چيزي را به جاي چيز ديگري معرفي ميكنند. نشانه شناسي نظريه اي است درباره دروغ»«عناصر يك نمايش دراماتيك از جمله زبان گفتگوها، دكور، حركت هاي بازيگران، لباس، چهره آرايي، زير و بم صداي بازيگران و بسياري از نشانه هاي ديگر هر يك به روش خود به پيدايش معناي آن نمايش ياري ميرساند. هر عنصر نمايش را ميتوان نشانه اي Sign دانست كه بخشي از معناي كلي يك صحنه، يك رخداد، يا يك لحظه‌ي رويداد را در خود دارد.»

نشانه شناسي«نشانه شناسي، شاخه اي از دانش بشري است كه موضوعش نشانه ها و چگونگي كاربرد آنها براي ارتباط ميان انسان ها و براي انتقال معناست.»تعريف نشانه شناسي از نظر كرالام عبارت است از: «علمي است كه به مطالعه چگونگي توليد معني در جامعه مي پردازد. بنابراين نشانه شناسي به يك اندازه به مساله فرايند هاي دلالت و ارتباطات، يعني به مطالعه شيوه هاي توليد و مبادله معني مي پردازد. نشانه شناسي دست كم به شكل آرماني يك علم چند رشته اي (multidisciplinary) است كه يك هدف عام مشترك، يعني درك بهتر رفتار معنا دار انسان، به آن وحدت مي بخشد.»